Lage prijs & Stabiel

Dat zijn de trefwoorden van Brainwave Hosting!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten/werkzaamheden die door Timeless Owl worden afgesloten resp. worden verricht door de firma Timeless Owl met de handelsnaam Brainwave Hosting, hierna te noemen "Brainwave" en alle overeenkomsten waarbij Timeless Owl partij is.

1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1 Door Brainwave gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden Brainwave niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anderszins is vermeld.

2.3 Brainwave is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

Artikel 3 Totstandkomen van een overeenkomst

3.2 Brainwave is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Brainwave de opdracht aanvaardt.

3.3 Indien wederpartij niet alle door Brainwave gevraagde gegevens verstrekt, is Brainwave gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.

Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Brainwave voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.2 Brainwave is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

4.3 Brainwave onthoudt zich het controleren van de inhoud van de website van wederpartij, het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van wederpartij, dan wel enige andere controle terzake van het gebruik van de door haar aan wederpartij aangeboden dienstverlening, tenzij Brainwave hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is, dan wel indien wederpartij handelt of wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden.

Artikel 5 Termijnen

5.1 Door Brainwave opgegeven leveringstermijnen binden Brainwave niet. Brainwave zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Brainwave niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Brainwave mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan Brainwave op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6 Technische uitvoering

6.1 Brainwave is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Brainwave wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. Brainwave zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. Brainwave zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan wederpartij melden.

6.2 Brainwave is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en usernames van wederpartij te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

6.3 Brainwave is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.

6.4 Brainwave is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van Brainwave op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Brainwave gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Gegevensbescherming

7.1 Brainwave legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten. Hierbij tracht Brainwave rekening te houden met voorkeuren van wederpartij.

7.2 De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Brainwave te worden gedaan.

7.3 Brainwave zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Brainwave op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Brainwave niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.

Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door Brainwave ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Brainwave of haar licentiegevers.

8.2 Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.

8.3 Brainwave vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Brainwave het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan Brainwave meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan Brainwave verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan Brainwave ter hand stellen en alle medewerking verlenen om Brainwave in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Brainwave zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en indien gewenst een vaststellingsovereenkomst te sluiten, danwel in een gerechtelijke procedure verweer te voeren.

Artikel 9 Gebruiksrechten

9.2 Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Brainwave ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

9.4 Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

9.5 Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:

(i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;

9.6 Het is wederpartij niet toegestaan:

(i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;

(ii) anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 5 sub i bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brainwave;

(iii) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;

(iv) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.

9.7 Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Brainwave de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Brainwave een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Brainwave de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Brainwave is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is Brainwave niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Brainwave behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van Brainwave voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.5 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Brainwave in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover Brainwave van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal Brainwave, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door Brainwave aan een van deze herstelverplichtingen zal Brainwave jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

10.6 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van Brainwave beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door Brainwave ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Brainwave en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

10.7 De eventuele aansprakelijkheid van Brainwave voor producten van derden, waaronder mede begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

Artikel 11 Positie wederpartij

11.1 Wederpartij garandeert Brainwave dat (het uitvoeren van) de door hem aan Brainwave verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van Brainwave verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

11.2 Indien Brainwave reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat wederpartij tot tevredenheid van Brainwave aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. Brainwave is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Brainwave ten onrechte geschiedde.

11.4 De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Brainwave haar dienstverlening opschort.

11.5 Wederpartij vrijwaart Brainwave terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Brainwave geleden of te lijden schade en kosten, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Brainwave.

11.6 Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en credit-card maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. Brainwave is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

Artikel 12 Acceptable use policy

12.1 Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

12.2 Wederpartij zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op generlei wijze hinderen of schade toebrengen.

12.3 Het is wederpartij niet toegestaan de systemen van Brainwave te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en gedragingen te verrichten:

12.3.1 Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

12.3.2 Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;

12.3.3 Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins in strijd handelen van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;

12.3.4 Het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op wederpartij rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider wordt verstuurd;

12.3.6 Het (seksueel) intimideren of anderszins last vallen van andere gebruikers van het internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;

12.3.7 Het zodanig gebruik maken van de diensten van Brainwave dat daardoor de juiste werking van de systemen van Brainwave of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van Brainwave worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

12.6 Wederpartij vrijwaart Brainwave tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door Brainwave aan de wederpartij aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door wederpartij van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden.

Artikel 13 Toegangscodes

13.1 Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

13.2 Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Brainwave te melden.

13.3 Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14 Betalingen

14.1 Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

14.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op Brainwave bezit of pretendeert.

14.4 Brainwave is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

14.5 Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

14.6 Indien wederpartij in gebreke is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is wederpartij alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van 250,-- (tweehonderdvijftig Euro).

14.7 Indien Brainwave kosten heeft moeten maken, welke kosten Brainwave in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan Brainwave te betalen.

Artikel 15 Duur van een overeenkomst

15.2 Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door Brainwave slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan twee maanden, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog verschuldigde.

Artikel 16 Wijziging voorwaarden

16.2 Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Brainwave kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 16.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Brainwave genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 17 Opschorting

Iedere tekortkoming van wederpartij geeft Brainwave het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook gedurende de periode dat Brainwave haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.

Artikel 18 Ontbinding

18.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Brainwave terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 19 Overdraagbaarheid

19.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

19.2 Brainwave is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij Brainwave naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door Brainwave gedreven onderneming.

Artikel 20 Overmacht

20.1 Brainwave is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Brainwave, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

20.2 Indien Brainwave ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Bewijs

21.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Brainwave leveren volledig bewijs op van de stellingen van Brainwave, behoudens tegenbewijs.

21.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook "in de vorm van elektronische tekst" verstaan.

Artikel 22 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 23 Rechts- en forumkeuze

23.1 Op de (rechts)verhouding tussen Brainwave en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Brainwave ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.